БОРОНА РОТАЦІЙНА ДИНАР-6,4. ФОКУС-ТЕСТ

БОРОНА РОТАЦІЙНА ДИНАР-6,4. ФОКУС-ТЕСТ

У статті висвітлені результати функційних випробувань (фокус-тест) ротаційної борони ДИНАР-6,4, агротехнічного оцінювання роботи ротаційних дисків з різною конфігурацією зубів на трьох швидкісних режимах та проаналізовані перспективи застосування такого типу машин в сучасному аграрному виробництві.

 • Л.П. Шустік, канд. техн. наук;
 • Н.П. Нілова, науковий співробітник;
 • Карпенко А.А., заст. завідувача відділу;
 • Гусар І.О., завідувач лабораторії;
 • Супрун В.І., інженер 1 категорії (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого).
 • Вступ

  Ефективність використання нових ротаційних ґрунтообробних знарядь, які дозволять при зменшених енерговитратах та витратах праці отримати додаткові агротехнічні та екологічні позитиви, в т.ч. в 2-3–разове зниження кількості ерозійно-небезпечних часточок ґрунту, підтверджується не тільки появою на ринку такої номенклатури машин, але й стрімкою динамікою нарощування їх виробництва провідними вітчизняними машинобудівниками. Огляд літературних джерел свідчить про актуальність використання ротаційних борін, можливість вибору раціональних рішень землеробства, в т.ч. органічного.

  Постановка проблеми

  В теперішній час в господарствах України все більшого впровадження набувають ротаційні борони, функційні можливості яких можуть забезпечити виконання декількох технологічних операцій: руйнування ґрунтової кірки з відповідними наслідками покращення повітря насичення і водопроникнення та формування структури поверхневого шару в складі оптимального вмісту агрономічно цінних агрегатів, знищення сходів бур’янів на ранніх стадіях, перерозподілу по полю рослинних решток. Механічна дія на ґрунт такими широкозахватними і швидкісними боронами може бути альтернативою хімічним методам боротьби.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вітчизняні та зарубіжні виробники пропонують споживачу ротаційні борони, в основі конструкції яких є тандем ротаційних дисків з зубами на стійці. Однак кінематичні особливості кріплень робочих органів, форма зуба та його наконечника, спосіб підтримання робочої глибини чинять специфічний вплив на ґрунт, притаманний кожній конструкції.

  В контексті сказаного, фокус-тест, як точкове оцінювання за одним або обмеженою кількістю критеріїв, дозволяє отримати розробнику практичну відповідь про правильність, доцільність та ефективність закладених в конструкцію гіпотез, а користувачу технікою надати практичні знання особливостей її використання.

  Мета випробувань - визначення основних технологічних характеристик роботи ротаційних дисків з зубами різної конфігурації.

  Виклад основного матеріалу

  Борона ротаційна ДИНАР-6,4 виробництва ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (рис. 1) призначена для руйнування ґрунтової кірки при досходовому та післясходовому боронуванні, закриття вологи, аерації ґрунту та знищення бур’янів у фазі білої нитки.

  Ключові технічні параметри, що впливають на досягнення якості технологічного процесу: робоча ширина захвату – 4,8 м; габаритні розміри: довжина – 1680 мм; ширина – 6200 мм; висота – 1200 мм; дорожній просвіт – 300 мм; діаметр робочого органу (ротаційного зубового диска) – 534 мм; висота зуба – 120 мм; крок дисків в тандемі – 105 мм; товщина зуба – 22 мм; плече виносу осі тандему дисків відносно центрального бруса – 350 мм.

  На випробування для порівняння були представлені ротаційні зубові диски різної конфігурації

  Особливості конструкції: два варіанти кривизни зуба ротаційного диска (рис. 1) (варіант 1 з меншою кривизною, варіант 2 з більшою кривизною); система підвіски тандему ротаційних дисків – криволінійна пружна стійка; глибина входження зуба в ґрунт – регульована переміщенням опорних коліс.

  Проведенню фокус-тесту передував аналіз кінематико-технологічної взаємодії занурених зубів ротаційного диска в ґрунт (рис. 3), що давав уявлення про циклоїдну відносно поверхні поля траєкторію руху заглибленого в ґрунт зуба, циклічний характер порушення поверхні і виносу ґрунтових агрегатів, кількість деструкцій ґрунтової поверхні на 1 м2 ( ≈ 100 шт.), швидкісні режими машини і виносу часток ґрунту. Перед фокус-тестом була підібрана методологія визначення показників, необхідне обладнання та сформульована програма-методика.

  Результати випробувань

  Експерименти проводились в дослідному господарстві Миколаївського аграрного університету на полях з насіннєвими посівами кукурудзи, при цьому визначено наступні умови випробувань: ширина міжрядь – 60 см, висота рослин кукурудзи – 21,2 см, товщина ґрунтової кірки – 1,4 мм (рис. 4).

  Вологість та твердість ґрунту в шарах 0-15 см відповідно: 19,0-19,5 %; 0,36-0,88 МПа.

  Агрегатування – трактор John Deere 6130D потужністю 129,8 к.с у варіанті з шинами стандартної ширини.

  Таким чином, умови випробувань були типовими і дозволили якісно випробувати борону.

  Згідно програми робіт, режими роботи – два варіанти кривизни зубів ротаційних дисків; 3 режими швидкості руху, км/год: 8; 10; 12. Вимірювані показники: глибина обробітку ґрунту, см; руйнування ґрунтової кірки, %; кришіння поверхні ґрунту (масова частка фракцій діаметром до 25 мм), %.

  Повнота руйнування ґрунтової кірки визначалась рамкою з комірками розміром 5 х 5 см (рис. 5), що накладалась на поверхню ґрунту після проходу ротаційної борони. Відношення кількості незруйнованих комірок до зруйнованих (визначається промацуванням кожної з наявних комірок) складає повноту руйнування, нижній поріг якої не може бути меншим 80 %.

  На рисунку 6 представлена поверхня поля після проходу ротаційних дисків з зубами різної конфігурації (а – варіант 1; б - варіант 2).

  З даного рисунка видно, що різна конфігурація зуба ротаційного диска, за однакових умов та режимів роботи, по-різному впливає на ґрунт. За отриманими показниками руйнування ґрунтової кірки, її кришення на фактичній глибині ходу побудовані графічні залежності (рис. 7).

  Якість виконання технологічного процесу руйнування ґрунтової кірки ротаційними дисками з зубами різної конфігурації в діапазоні швидкостей 8-12 км/год

  Коментарі за результатами випробувань:

  Фактична глибина ходу ротаційних дисків при однаковій установочній глибині залежить від конфігурації зуба, так у варіанті 1 за мінімальної та максимальної швидкостей фактична глибина в середньому складає 7,4 см, а у варіанті 2 – 8,5 см, але приріст глибини від швидкості є близьким, що для варіантів 1 та 2 складає відповідно 22% та 17%.

  Руйнування ґрунтової кірки у варіанті 2 в діапазоні досліджуваних швидкостей є кращим порівняно з варіантом 1: 92,6…97,2 % проти 88,0…93,0 %..

  Кришення ґрунту в варіанті 2 в діапазоні досліджуваних швидкостей є кращим порівняно з варіантом 1: 93,2…98,5 % проти 85,0…93,6 %.

  Таким чином, обидва варіанти ротаційних зубових дисків забезпечують руйнування ґрунтової кірки. При цьому більша кривизна зуба ротаційного диска у варіанті 2 забезпечує більші активність руйнування та розпушування ґрунтової кірки порівняно з варіантом 1.

  Наведена вище інформація стисло сфокусована в протоколі функційних випробувань № 19-01-2018 від 13 серпня 2018 р.


  Висновки


  Проведенный тест позволил:

 • виконати за вузькою номенклатурою критеріїв порівняльне оцінювання двох ротаційних дисків для прийняття рішення щодо вибору більш ефективного;
 • фахово супроводити на ринок техніко-інноваційний продукт з висвітленням споживачу привабливих техніко-технічних особливостей його використання.


 • Література:

 • СОУ 74.3-37-155:2004. Випробування сільськогосподарської техніки. Машини і знаряддя для обробітку ґрунту. Методи випробувань;
 • Кухарець С.М., Шубенко В.О., Шелудченко Б.А., Забродський П.М., Климчук А.М., Федишин Б.М., Котков В.І. Модельні дослідження макетів ротаційних робочих органів ґрунтообробних знарядь // Збірник наукових праць Національного аграрного університету "Механізація сільськогосподарського виробництва". Том VІІІ. – Київ: НАУ, 2000.
 • Шустік Л.П. Головне в боронуванні ґрунту – правильний вибір борони / Л. Шустік, С. Маринін, Л. Мариніна // Пропозиція. – 2017. – № 3. – С. 54-60.
 • Ротаційні борони на ринку України: мінус бур’яни, плюс азот // Катерина Барило. – Traktorist. ua, 2018.

 • Аннотация

  В статье освещены результаты функциональных испытаний (фокус-тест) ротационной бороны ДИНАР-6,4, агротехнической оценки работы ротационных дисков с разной конфигурацией зубов на трех скоростных режимах и проанализированы перспективы применения такого типа машин в современном аграрном производстве.


  Summary

  The article highlights the results of functional tests (focus test) of the DINAR-6,4 rotary harrow, the agrotechnical assessment of the operation of rotary disks with different tooth configurations on three speed regimes and analyzed the prospects for using this type of machines in modern agricultural production  ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ
  Борона ротаційна ДИНАР-6,4

  Ротаційні зубові диски


  Взаємодія зубів ротаційних дисків з ґрунтом

  Вигляд утвореної кірки на посівах кукурудзи

  Визначення повноти руйнування ґрунтової кірки

  Кришіння ґрунтової кірки ротаційними дисками

  Якість виконання технологічного процесу руйнування ґрунтової кірки  ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ
  Купити сільгосптехніку:

  ПРИЄДНУЙТЕСЯ!
  facebook.png vk.png you_tube.png twitter.png ok.png


  Повернення до списку

  Усі матеріали представлені для особистого ознайомлення та вивчення. Дозволяється вільне копіювання та розповсюдження інформації цього розділу за умови незмінного (оригінального) тексту та обов’язкового посилання на першоджерело – сайт lozovamachinery.com. Використання будь-яких матеріалів з метою комерції дозволяється при наявності відповідного письмово дозволу правовласника. Редакція та власники системи сайтів upec.ua (lozovamachinery.com тощо) не несуть відповідності за помилки, які можуть містити у розміщених матеріалах, а також за обумовлені або непрямі збитки, понесені у зв’язку з представленням, застосуванням та використанням справжніх матеріалів.