АТ "У.П.Е.К." повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів

28.02.2013

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «У.П.Е.К.»

(код ЄДРПОУ 23001858),
що знаходиться за адресою: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б.4

Повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.», які відбудуться «15»квітня 2013 р. об 11:00 годин за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4, оф. 813. Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 10:00 до 10-45 годин за місцем проведення зборів.

Порядок денний зборів (перелік питань, що виноситься на голосування)


1.      Обрання лічильника голосів акціонерів (їх уповноважених представників) за підсумками голосування щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.».

2.      Затвердження регламенту (порядку) проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.».

3.      Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.».

4.      Звіт Генерального директора АТ «У.П.Е.К.» про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, визначення та затвердження основних напрямків діяльності АТ «У.П.Е.К.» на 2013р.

5.      Звіт Ревізора АТ “У.П.Е.К.” про підсумки роботи у 2012р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора, затвердження річної звітності АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік.

6.      Порядок розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік.

7.      Про затвердження значних правочинів, які вчинені виконавчим органом товариства протягом року з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів товариства та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися виконавчим органом Товариства протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів товариства.


Додаткова інформація з п'ятого питання порядку денного про затвердження річної звітності АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності АТ «У.П.Е.К.» за 2012 рік (тис.грн.)*

Найменування показника

Період

звітний 2012р.

попередній 2011р.

Усього активів

422512

Основні засоби (залишкова вартість)

4535

Довгострокові фінансові інвестиції

58305

Запаси

508

Сумарна дебіторська заборгованість

53520

Грошові кошти та їх еквіваленти

148

Нерозподілений прибуток

349723

Власний капітал

350130

Статутний капітал

312

Довгострокові зобов’язання

15296

Поточні зобов’язання

57086

Чистий прибуток (збиток)

2529

Середньорічна кількість власних акцій (шт.)

312

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

156


Перелік акціонерів АТ «У.П.Е.К.», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину «9» квітня 2013 р (за три робочих дні до дня проведення чергових загальних зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери товариства можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов’язаними з проведенням загальних зборів акціонерів АТ «У.П.Е.К.», за адресою: м. Харків, вул. Маршала Батицького, 4, оф. 817 (юридичне управління), у робочі дні з понеділка по п”ятницю з 14-00 до 16-00 год, а у день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення з 10:00 до 10-45 годин. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Орлова Світлана Михайлівна, юрисконсульт Товариства. Телефон для довідок: (057)771-67-27.

Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення загальних зборів має право внести свої пропозиції до порядку денного загальних зборів у письмовій формі з дотриманням вимог п. 2 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати оригінали документів, що посвідчують особу та підтверджують її повноваження (паспорт, довіреність, тощо), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом ознайомлення їх з Протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного цих загальних зборів під особистий підпис.

 

м.п. Генеральний директор АТ «У.П.Е.К.» ______________________А.В.Чудновець

 

“ Погоджено”:

 

Головний бухгалтер АТ «У.П.Е.К.» _____________________ Н.В.Дорошенко

 

Заступник Генерального директора АТ «У.П.Е.К.» _____________________Т.В.Хрущова

 

Директор юридичного департаменту АТ «У.П.Е.К.» _____________________ К.Ю.Князєва

 

З повідомленням про проведення 15.04.2013 року чергових загальних зборів акціонерів та порядком денних цих зборів ознайомлені наступні акціонери АТ “У.П.Е.К.”:

 

_______________А.М.Гіршфельд (за довіреністю І.М.Гіршфельд)

“___” лютого 2013 року

 

________________ С.І.Нестругін

“___” лютого 2013 року

 

________________І.М.Гіршфельд

“___” лютого 2013 року

 


Повернення до списку